(+47) 67176860 sendmail

Bransjeløsninger

 Våre tekniske løsninger tar utgangspunkt i råvannets kvalitet og mengde. Dernest hva det behandlede vannet skal benyttes til og mengde. Utgangspunktet kan være saltvann fra havet, brakkvann, ja til og med kloakk. Ulike bransjer har forskjellige kvalitetskrav. I de fleste sammenhenger skal drikkevannsforskriften oppfylles når det gjelder drikkevann, eller vann som benyttes i næringsmiddelindustri.

 I tillegg kan det foreligge krav til utslippsbegrensninger og behandling av avløpsvann. 

 

 • Drikkevann fra havet - Avsalting av sjøvann - Offshore/Rig/Fiskeoppdrett.
 • Bryggeri, drikkevare og næringsmiddelindustri.
 • Medisin, laboratorie, farmasøytisk og kosmetisk industri.
 • Kjelvannsbehandling og kraftkrevende industri.
 • Elektronisk industri, waferproduksjon, 18 mohm
 • Generell vannbehandling i privathusholdning, brønnvann, overflatevann. mm.
 • Behandling av avløpsvann, nøytralisering av utslipp

 Vi skiller mellom

 • Kommunale krav til Drikkevann - Drikkevannsforskriften
 • Generell Industri. F.eks Krav til kjelvann
 • Næringsmiddelindustri
 • Mikroelektronisk  industri
 • Farmasøytisk industri
 • Laboratorier, Dialyse, mm
 • Proprietære kvalitetskrav avhengig av egne behov

ZENON ROWPU Renseanlegg for Humanitære Katastofer

Mini-ROWPU (Reverse Osmosis  Water purification Unit) er et modulært, transportabelt renseanlegg for produksjon av drikkevann fra forskjellige typer råvann. Opprinnelig designet for militære anvendelser  og raskt behov for rent ferskvann, uavhengig av type råvann.

ZENON Mini-ROWPU - Mobile renseanlegg NATO STANAG 2136

ZENON Mini-ROWPU er modulbart, traspostabelt renseanlegg for produksjon av rent, bakteriefritt drikkevann hvor vannkilden er av ukjent kvalitet som f.eks sjøvann, avløpsvann et. Designet på grunnlag av millitære krav til rask mobilisering av anlegg for rensing av vann under vanskelige forhold.

Elkem Solar velger RO anlegg fra Profinor

Med REC i spissen er en rekke større Norske industribedrifter involvert i produksjon og bearbeiding av silicium for bruk i solceller. Produksjon av wafere krever ultrarent vann i alle produksjonsledd for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet.

Vannkvalitet og kjelvann - Nedblåsing

Produsenter av dampkjeler stiller som regel krav til vannet som skal behandles. Vannets Hardhet, alkalitet, totalt saltinnhold og fosfatinnhold har innflydelse på driftssikkerhet og levetid på anlegget.Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater

Clerify - Fjerner Olje fra vann

Clerify er et filtermedie som fjerner olje og hydrokarboner fra vann.  I avløpsprosesser er fjerning av olje nødvendig for å imøtekomme forurensningstilsynets krav. Clerify er dee ideelle løsningen da mediet fjerner opp til 95% av totalt hydrokarboninnhold.

Kjelvann

Ved kontinuerlig drift av dampkjeler må en del vann fjernes periodisk, eller kontinuerlig for å begrense konsentrasjonen av forurensninger i kjelvannet. Når dette vannet fjernes, eller avblåses, representerer den energi som er gått med til oppvarming av vannet et økonomisk tap.

Spiratrex Point of use ultrafiltrering eller mikrofiltrering

Spiratrex gir ultrarent vann i kritiske applikasjoner for farmasøytisk industri, laboratorier samt sluttfiltrering/ polering av ultrarent vann. Et stort utvalg membraner for fjerning av pyrogener, kolloider og bakterier fra deionisert, destillert eller RO vann.

USP 24 vannkvalitet

USP gir retningslinjer for produskjon av medisinske artikler for salg i USA. USP angir standarder for vann som benyttes medisinsk og omfatter kvalitet, renhet, forpakning og merking samt vann som leveres i ''bulk''

Avløpsvann fra vaskerier kan gjenvinnes

Avløpsvann fra vaskerier representeret et miljømessig problem. Vannet har et høyt biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk i tillegg til store konsentrasjoner av såpe, vaskemidler og overflateaktive stoffer.

Omvendt Osmose/EDI - Elektrodeionisering

Elektrodeionisering er fremtidens renseteknologi for kritisk vannbehandling. I prosessen forbehandles vannet med Omvendt Osmose som siden sendes til EDI celler for deionisering.

Skidmonterte anlegg for produksjon av USP24 vann bestående av Omvendt Osmose forfiltrering med påfølgende Elektrodeionisering. Korte leveringstider og valideringspakker inkludert (IQ/OQ)

Underkategorier

Forskjellige typer industri har ulike krav til vannkvalitet. Enkelte industrittyper er underlagt strenge internasjonale regulativer for å sikre kjennomgående høy kvalitet. Farmasøytisk industri er underlagt de strengeste krav, mens mikroelektronisk industri har andre krav. Generellt stilles det stadig strengere krav til renhet og renseevne på utstyr, i tillegg til at utstyret skal være driftssikkert. Kommunal vannbehandling stiller krav til farge, bakterier samt en rekke viktige parameter.

I tillegg til de krav som stilles til vann som benyttes i produksjon, enten vannet er en del av produksjons-prosessen, eller selve produktet i seg selv, stilles det stadig strengere krav til avløpsvannet. Forurensende industri er underlagt svært strenge utslippskrav og må ofte investere i komplisserte prosesstekniske løsninger for å imøtekomme myndighetenes krav.

 Vi leverer løsninger for alt fra enkle filtreringsoppgaver til behandling av avløpsvann. Kom til oss med problemet  så skal vi uforpliktende hjelpe til med løsninger som kan bidra til å løse problemene på en økonomisk gunstig måte

Næringsmiddelindustrien er pålagt svært strenge krav til renhet i alle produkter og prosesser.Vi har leverer anlegg til  toneangivende næringsmiddelbedrifter, og sannsynligvis bruker du daglig produkter som har vært igjennom våre renseanlegg.

Rent vann er en naturlig del av de fleste næringsmidler. Her finner du tekniske løsninger for vannbehandling i næringsmiddelindustri

Vi  mottar løpende forespørsler om vannbehandlingsanlegg fra privatpersoner som har kvalitstsproblemer med vannet sitt. Som regel  gjelder dette vann fra private brønner, elver, bekker eller tjern.  Nedenunder finner du en liste over punkter som kan være til nytte i ditt arbeid for å løse problemene, samt  informasjon om produkter og tekniske løsninger på vannbehandling i privathusholdning. Her finner du forslag til enkle løsninger avhengig av type problem.

 • Ta en vannprøve og få denne analysert av mattilsynet
 • Hvordan lese og forstå vannanlysen, pH, Farge, Bakterier, Hardhet, Jern, Mangan, Hydrogensulfid
 • Bestemme hvilke rensetrinn som er nødvendig
 • pH Justering
 • Fjerning av Humus/Farge
 • Fjerning av bakterier
 • Fjerning av Hardhet, Jern, Mangan og Hydrogensulfid
 • Bestemme kapasitet, bruksmønster pr. døgn
Behandling av kun drikkevann og vann til matlaging
Behandling av vann til hele husholdningen
 

Avsalting av vann fra havet er for mange eneste kilde til ferskvann. Vi har lang erfaring med produksjon av avsaltingsanlegg basert på Omvendt Osmose. Vi byr på anleggsløsninger fra 50 l/time opp til nødvendig kapasitet.