(+47) 67176860 sendmail

Bransjeløsninger

 Våre tekniske løsninger tar utgangspunkt i råvannets kvalitet og mengde. Dernest hva det behandlede vannet skal benyttes til og mengde. Utgangspunktet kan være saltvann fra havet, brakkvann, ja til og med kloakk. Ulike bransjer har forskjellige kvalitetskrav. I de fleste sammenhenger skal drikkevannsforskriften oppfylles når det gjelder drikkevann, eller vann som benyttes i næringsmiddelindustri.

 I tillegg kan det foreligge krav til utslippsbegrensninger og behandling av avløpsvann. 

 

 • Drikkevann fra havet - Avsalting av sjøvann - Offshore/Rig/Fiskeoppdrett.
 • Bryggeri, drikkevare og næringsmiddelindustri.
 • Medisin, laboratorie, farmasøytisk og kosmetisk industri.
 • Kjelvannsbehandling og kraftkrevende industri.
 • Elektronisk industri, waferproduksjon, 18 mohm
 • Generell vannbehandling i privathusholdning, brønnvann, overflatevann. mm.
 • Behandling av avløpsvann, nøytralisering av utslipp

 Vi skiller mellom

 • Kommunale krav til Drikkevann - Drikkevannsforskriften
 • Generell Industri. F.eks Krav til kjelvann
 • Næringsmiddelindustri
 • Mikroelektronisk  industri
 • Farmasøytisk industri
 • Laboratorier, Dialyse, mm
 • Proprietære kvalitetskrav avhengig av egne behov

Aktuelle behandlingsmetoder på grunnvann

Bakterier er som regel et mindre problem i grunnvann enn i overflatevann, eller vann fra elver og bekker. Grunnvann kan imidletid ha tildels sterke konsentrasjoner av kalk, jern, kalk, mangan, hydrogensulfid eller andre substanser.

Generellt om privat Vannbehandling

Ved dårlig vannkvalitet bør man først vurdere om det finnes alternative vannkilder, eller om eksisterende kilde kan forbedres. Vannbehandling er et godt alternativ om ikke kvaliteten kan forbedres på naturlig måte.

 

Valg av metode vil være avhengig av hvilke problemer man ønsker å løse. Ved valg av vannbehandlingsanlegg er følgende faktorer avgjørende for valg av prosess:

A - Type problem - Dette kan fastslås etter en vannanalyse.
B - Vannets øvrige sammensetning.
C - Anleggets størrelse - Kapasitet, normal og spissbelastning.
D - Drift og vedlikehold. Kompetanse og mulighet.

All form for vannbehandling bør ta utgangspunkt i en vannanlyse. Kontakt ditt lokale næringsmiddeltilsyn eller kommunevetrenæren. Be om hvilken prosedyre som skal følges hvor og når vannprøve tas. Etter analyse på et laboratorie, vil man få en oversikt over de viktigste kvalitetsparameter. Ut fra dette vil man anbefale at vannbehandlingsanlegg. Kanskje må flere prosesser benyttes.

I enhver vannforsyning er det viktigste parameter at drikkevannet er fritt for bakterier og mikroorganismer. Disse kan være sykdomsfremkallende. Det viktigste er å beskytte kilden mot tilsig av bakterieholdig vann.

 

VANNKVALITET TIL BRUK I NÆRINGSMIDDELVIRKSOMHET

EØS avtalen medfører at Norge må gi forskrifter om en rekke konkrete kvalitetskrav til drikkevann.Forskriften omfatter drikkevann til bruk i næringsmiddelvirksomhet for produksjon og fremstilling av næringsmidler, som får betydning for om det ferdige produkt er hygienisk egnet. Forskriften gjelder ikke for vannverk. Forskriften stiller også krav til metoder for prøvetaking og testing.Forskriften kommer som et tillegg til nasjonel forskrift av 1951 og erstatter ikke gamle forskrifter.Forskriften dekker ikke fullt ut forpliktelsene på drikkevannsområdet som EØS avtalen pålegger landet. Drikkevannskvalitet til forbruker er ikke dekket.

Eksisterende normer for viktige drikkevannsparametre, med EU direktivet

Parameter Bet. Grense-verdi God Mindre God
EU Drikkevannsdirektiv
Max tillatt
(Anbef max fra SIFF)
Alkalitet mekv/1 0,6 - 1,0      
Aluminium mg AL/l - - -  
Ammonium mg Nh4-N/l < 0,08 0,08-0,5 > 0,5  
Antimon         10 ug Sb/l
Arsen mg AS/l < 0,01 - > 1 50 (10) ug As/l
Barium mg Ba/l < 1 - > 1  
Beryllium         -
Bly ug Pb/l < 5 5-20 > 20 50 (20) ug Pb/l
Bor  mg B/l < 0,3 - > 0,3 < 1, max 20
Cyanid ug CN/l < 10 - > 10 10 ug CN/l
Fluorid mg F/l < 1,5 - > 1,5  
Fosfor ug P/l < 7 7-11 > 11  
Fargetall mg Pt/lFTU < 15< 0,5 15-250,5 - 1,0 > 25> 1,0  
Klorofyll ug/l < 2,0 2,0-3,7 > 3,7  
Natrium mg Na/l < 20 - -  
Nikkel         50 ug Ni/l
Nitrat mg NO3-N/l < 2,5 2,5-10 > 10  
Nitritt Ug NO2-N/l < 5 5-50 > 50  
Oksygen % Metn. > 70      
Selen         10 ug Se/l
Sink mg Zn/l < 0,3 - > 0,3  
Sulfat mg So4/l < 100 - > 100  
pH 7,5-8,5 6,5-7,48,6-9,0 < 6,5> 9,0    
Pestisider         0,1 ug/l - max tot 0,5
Polysykliske arom hydrokarb         0,2 ug/l
Sølv mg Ag/l <0,05 - > 0,05  
Jern mg Fe/l < 0,1 0,1-0,2 > 0,2  
Kadmium mg Cd/l < 1 1-5 > 5 5 ug Cd/l
Kalsium mg Ca/l 15-25 - -  
Klorid mg Cl/l < 100 100-200 > 200  
Kopper mg Cu/l < 0,1 0,1-0,3 > 0,3  
Krom ug Cr/l < 10 10-50 > 50 50 ug Cr/l
           
Parameter Bet. Grense-verdi God Mindre God
EU Drikkevannsdirektiv
Max tillatt
(Anbef max fra SIFF)
Kvikksølv
ug Hg/l
< 0,05
0,05-0,5
> 0,5
1 (0,5) ug Hg/l
Magnesium
mg Mg/l
< 10
10-20
> 20
 
Mangan
mg Mn/l
< 0,05
0,05-0,1
> 0,1
 
           
Kimtall
20 C
10
 
100
37 C - 1022 C - 100
Koliof. bakt
 
1
 
3
< 1 /100 ml
Termo tol. Kolio   0   0 < 1 /100 ml
           
           

 

 

Løsninger i privat vannbehandling

Vi mottar mange forespørsler om løsninger i privat vannbehandling. For å kunne svare på disse, må vi ha en vannanalyse, eller verdier på de viktigste kvalitetsparametere som pH, jern, mangan, farge, konduktivitet, samt hardhet.

Omvendt osmose - Avvisning av salter

Typisk avvisning av utvalgte salter for TF Omvendt Osmose membran (Tynn Film).

Andre viktige driftsforhold er trykk, temperatur, gjenvinning, saltkonsentrasjon I fødevann og pH .

Høyere trykk på øker flux og % avvisning
Høyere temperatur øker flux og reduserer % avvisning noe
Øket gjenvinning gir redusert flux og % avvisning
Endret pH vil endre % avvisning av enkelte substanser

Fra saltvann til ferskvann - Avsaltingsanlegg

Std. anlegg for landbasert produksjon av ferskvann fra sjøvann, velprøvet, dokumentert, serieprodusert av GE som har lang, verdensomspennende erfaring i produksjon av anlegg.  Std. anlegg fra 23 m3/time til 140 m3/time. Skal du først invester i et avsaltingsanlegg, - velg kvalitet, - som gir problemfri drift.

 

 

 

Fra sjøvann til ferskvann med Omvendt Osmose

Problemer med nok ferskvann på land eller til sjøs ?. Omvendt Osmose anlegg fra Horizon (Watermaker) gir deg godt ferskvann  av avsaltet sjøvann i ønsket mengde. Lang erfaring, tallrike installasjoner, global service og et stort produktspekter gjør det lett å velge. Skidmontert eller komponentbaserte anlegg fra 600 l/døgn opp til 7m3/time.

99,2 til 99,4 % avsalting av saltvann opp til 50.000 ppm TDS(NaCl) (Std. 35.000 ppm)

Anleggene er velegnet  for bruk i applikasjoner hvor driftssikkerhet og enkel vedlikehold er av betydning. F.eks landbasert industri, lystbåter eller kommersiell skipsfart. Et godt alternativ til evaporet vann. Velg grad av automatisering.

 

 

Posefilter i PVC for Sjøvann

Sjøvann er svært korrosivt. Filtrering av sjøvann er nødvendig forfiltrering før f.eks UV desinfeksjon, Omvendt Osmose eller andre installasjoner. BFHUPVC levers i 2 utførelser for kapasiteter opp til 40m3/time ved 6 bar. Filteret består av Robust PVC temperaturbestandig opp til 60 C. Høy flow, enkel installasjon ogg kan utstyres med en rekke forskjellige filterposer for filtrering ned til 1 my. Fiterhuset er også velegnet for filtrering av næringsmidler, kosmetiske produkter, kjemikalier.

Last ned Mållskisse i PDF format

 

Forfiltrering - Saltvann - Omvendt osmose

  Aqualine representerer ny teknologi for optimal beskyttelse av membraner eller kun forfiltrering. Et økonomisk gunstig alternativ til tradisjonelle filterhus av stål. Effektiv filtrering, høy kapasitet, kompakt installasjon, lang levetid, stor korrosjons-og kjemikaliebestandighet . Velegnet for bruk på saltvann og forfiltrering før RO anlegg. Applikasjoner innen fiskeoppdrett, skip og borerigger

 
 

E-Serie Ultra 6 Watermaker 27m3/døgn

Et plassbesparende og prisgunstig RO anlegg for avsalting av ferskvann og sjøvann fra 3,500 til 35,000 TDS (Totalt oppløste salter). Utviklet for enkel drift, høy kvalitet på filtrert vann, enkel installasjon og enkel drift og kontroll. Komplett dokumentasjonspakke. Velegnet i en rekke applikasjoner, plassbesparende, f.eks for produksjon av drikkevann ombord på skip.

Drikkevann fra havet

SWRO 24

Skal du først investere i et avsaltingsanlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann, - så vær smart !. Velg anlegg fra markedslederen.  Standard anlegg med godt dokumentert design, komponenter og teknisk løsning som gir problemfri drift.

Underkategorier

Forskjellige typer industri har ulike krav til vannkvalitet. Enkelte industrittyper er underlagt strenge internasjonale regulativer for å sikre kjennomgående høy kvalitet. Farmasøytisk industri er underlagt de strengeste krav, mens mikroelektronisk industri har andre krav. Generellt stilles det stadig strengere krav til renhet og renseevne på utstyr, i tillegg til at utstyret skal være driftssikkert. Kommunal vannbehandling stiller krav til farge, bakterier samt en rekke viktige parameter.

I tillegg til de krav som stilles til vann som benyttes i produksjon, enten vannet er en del av produksjons-prosessen, eller selve produktet i seg selv, stilles det stadig strengere krav til avløpsvannet. Forurensende industri er underlagt svært strenge utslippskrav og må ofte investere i komplisserte prosesstekniske løsninger for å imøtekomme myndighetenes krav.

 Vi leverer løsninger for alt fra enkle filtreringsoppgaver til behandling av avløpsvann. Kom til oss med problemet  så skal vi uforpliktende hjelpe til med løsninger som kan bidra til å løse problemene på en økonomisk gunstig måte

Næringsmiddelindustrien er pålagt svært strenge krav til renhet i alle produkter og prosesser.Vi har leverer anlegg til  toneangivende næringsmiddelbedrifter, og sannsynligvis bruker du daglig produkter som har vært igjennom våre renseanlegg.

Rent vann er en naturlig del av de fleste næringsmidler. Her finner du tekniske løsninger for vannbehandling i næringsmiddelindustri

Vi  mottar løpende forespørsler om vannbehandlingsanlegg fra privatpersoner som har kvalitstsproblemer med vannet sitt. Som regel  gjelder dette vann fra private brønner, elver, bekker eller tjern.  Nedenunder finner du en liste over punkter som kan være til nytte i ditt arbeid for å løse problemene, samt  informasjon om produkter og tekniske løsninger på vannbehandling i privathusholdning. Her finner du forslag til enkle løsninger avhengig av type problem.

 • Ta en vannprøve og få denne analysert av mattilsynet
 • Hvordan lese og forstå vannanlysen, pH, Farge, Bakterier, Hardhet, Jern, Mangan, Hydrogensulfid
 • Bestemme hvilke rensetrinn som er nødvendig
 • pH Justering
 • Fjerning av Humus/Farge
 • Fjerning av bakterier
 • Fjerning av Hardhet, Jern, Mangan og Hydrogensulfid
 • Bestemme kapasitet, bruksmønster pr. døgn
Behandling av kun drikkevann og vann til matlaging
Behandling av vann til hele husholdningen
 

Avsalting av vann fra havet er for mange eneste kilde til ferskvann. Vi har lang erfaring med produksjon av avsaltingsanlegg basert på Omvendt Osmose. Vi byr på anleggsløsninger fra 50 l/time opp til nødvendig kapasitet.