(+47) 67176860 sendmail

Desinfeksjon

Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder han sine fordeler og ulemper. De langt fleste drikkevannskilder i Norge er overflatevann, surt, bløtt, med tildels store mengder organisk materiale. Klorering av humusholdig overflatevann er lite ønskelig pga. dannelse av skadelige trihalomethaner. Ozonering av humusholdig vann er også forbundet med uønskede bivirkninger. UV (Ultraviolett Bestråling) er derfor en toneangivende behandlingsmetode for desinfisering av de fleste vannkilder. Vi er behjelpelig med dimensjonering og installasjon av anlegg. Vi leverer SIFF godkjente AQUAFINE anlegg for alle kapasiteter. Hva  er UV Desinfeksjon.

Ved påvisning av patogene bakterier i humusholdig drikkevann, bør det installeres et anlegg for fjerning av humus, før et desinfeksjonsanlegg. Vi er behjelpelig med anlegg, men tar for oss her alternative metode for desinfeksjon av vann hvor det det påvist bakterier.

Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg

 (Statens Institutt for Folkehelse)Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier.

UV Lamper

De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 angstrøm bølgelengder.

Den dose som er nødvendig for å drepe mikroorganismer er avhengig av intensitet på lampen og oppholdstid. De fleste bakterier , virus, sporer og gjær  må ha 10.000 mikro-watt sekunder pr. c2 (MW sec/cm2), eller mindre for å bli ødelagt. Av sikkerhets-messige årsaker foreskrives minimum 30.000 MW sek/cm2, alså det tre-dobbelte. Lamper av høy kvalitet lever vanligvis 8.000 timer ved kontinuerlig drift med et gjennomsnitt på 45% intensitet av effekten på ny lampe. Et korrekt design på et nytt UV anlegg vil derfor, avgi en dose på over 60.000 MW sek/cm2.

UV Intensitetsmåler gir signal om dårlig vann eller lav lampekapasitet

UV intensitet er et relativt mål på effekten av anleggets evne til å drepe bakterier. UV intensitet angis i %, helst på det dårligst  bestrålte punkt i anlegget. En UV intensitetsmåler gir signal om endringer i vannkvalitet og feil/degradering av UV lamper

Hva er UV Desinfeksjon

UV (Ultrafiolett) lys benyttes til å kontrollerer vekst av mikroorganismer uten bruk av kjemikalier, oksyderende midler, klor og ozon. Hoved-fordelen ved bruk av UV er at det ikke endrer vannets fysiske og kjemiske egen-skaper som pH (Surhet), smak, lukt eller temperatur.

Underkategorier

Ultraviolett bestråling er en svært popular metode for å desinfisere vann.  Ved UV bestråling benyttes lamper med effekt på min. 30.000 uW Sek/cm2 ved frekvens på 254 nanometer etter 8000 timer (1 år). Strålene trenger inn i molekylets DNA og ødelegger dette slik at bakterier mister forplantningsevnen. UV desinfiserer uten bruk av kjemikalier og det endrer ikke vannets struktur. UV teknologi har også andle anvendelsesområder innen vannbehandling, som Ozon Reduksjon, TOC Reduksjon, samt reduksjon av Klor og Kloraminer

Det er utviklet en rekke typer anlegg med forskjellig stråledose, anhengig av anvendelsesområde. Folkehelseinstituttet har satt krav til anlegg , og godkjenner disse i 2 klasser. Ved dimensjonering av anlegg er følgende informasjon av betydning:

 Begrensninger ved bruk av UV desinfeksjon

UV fjerner imidlertid ikke sopp, sporer og cyster. UV filterer ikke vannet. Bestrålingen har umiddelbar effekt. Et UV anlegg bør derfor plasseres så nære brukerstedet som mulig.

UV anlegg bør ikke benyttes på grumsete vann, eller vann med høyt fargetall da dette vil redusere bestrålingen.Ved dimensjonering av UV anlegg skal det tas hensyn til vannets fargetall og og andre paramater som kan påvirke UV aggegatets funksjon (svevende partkiler, blakkhet etc.)