(+47) 67176860 sendmail

Examples

Forskriften omfatter drikkevann til bruk i næringsmiddelvirksomhet for produksjon og fremstilling av næringsmidler, som får betydning for om det ferdige produkt er hygienisk egnet. Forskriften gjelder ikke for vannverk. Forskriften stiller også krav til metoder for prøvetaking og testing. Forskriften kommer som et tillegg til nasjonel forskrift av 1951 og erstatter ikke gamle forskrifter. Forskriften dekker ikke fullt ut forpliktelsene på drikkevannsområdet som EØS avtalen pålegger landet. Drikkevannskvalitet til forbruker er ikke dekket.
Eksisterende normer for viktige drikkevannsparametre, med EU direktivet
Parameter Betegnelse. Grenseverdi God Mindre God EU Drikkevannsdirektiv Max tillatt

(Anbef max fra SIFF)

Alkalitet mekv/1 0,6 - 1,0
Aluminium mg AL/l - - -
Ammonium mg Nh4-N/l < 0,08 0,08-0,5 > 0,5
Antimon 10 ug Sb/l
Arsen mg AS/l < 0,01 - > 1 50 (10) ug As/l
Barium mg Ba/l < 1 - > 1
Beryllium -
Bly ug Pb/l < 5 5-20 > 20 50 (20) ug Pb/l
Bor mg B/l < 0,3 - > 0,3 < 1, max 20
Cyanid ug CN/l < 10 - > 10 10 ug CN/l
Fluorid mg F/l < 1,5 - > 1,5
Fosfor ug P/l < 7 7-11 > 11
Fargetall mg Pt/l
FTU
< 15
< 0,5
15-25
0,5 - 1,0
> 25
> 1,0
Klorofyll ug/l < 2,0 2,0-3,7 > 3,7
Natrium mg Na/l < 20 - -
Nikkel 50 ug Ni/l
Nitrat mg NO3-N/l < 2,5 2,5-10 > 10
Nitritt Ug NO2-N/l < 5 5-50 > 50
Oksygen % Metn. > 70
Selen 10 ug Se/l
Sink mg Zn/l < 0,3 - > 0,3
Sulfat mg So4/l < 100 - > 100
pH 7,5-8,5 6,5-7,4
8,6-9,0
< 6,5
> 9,0
Pestisider 0,1 ug/l - max tot 0,5
Polysykliske arom
hydrokarb
0,2 ug/l
Sølv mg Ag/l <0,05 - > 0,05
Jern mg Fe/l < 0,1 0,1-0,2 > 0,2
Kadmium mg Cd/l < 1 1-5 > 5 5 ug Cd/l
Kalsium mg Ca/l 15-25 - -
Klorid mg Cl/l < 100 100-200 > 200
Kopper mg Cu/l < 0,1 0,1-0,3 > 0,3
Krom ug Cr/l < 10 10-50 > 50 50 ug Cr/l
Parameter Betegnelse. Grenseverdi
God Mindre God EU Drikkevannsdirektiv
Max tillatt
(Anbef max fra SIFF)
Kvikksølv ug Hg/l < 0,05 0,05-0,5 > 0,5 1 (0,5) ug Hg/l
Magnesium mg Mg/l < 10 10-20 > 20
Mangan mg Mn/l < 0,05 0,05-0,1 > 0,1
Kimtall 20 C 10 100 37 C - 10
22 C - 100
Koliof. bakt 1 3 < 1 /100 ml
Termo tol. Kolio 0 0 < 1 /100 ml