(+47) 67176860 sendmail

Om Vann

EØS avtalen medfører at Norge må gi forskrifter om en rekke konkrete kvalitetskrav til drikkevann. Forskriften omfatter drikkevann til bruk i næringsmiddelvirksomhet for produksjon og fremstilling av næringsmidler, som får betydning for om det ferdige produkt er hygienisk egnet. Forskriften gjelder ikke for vannverk. Forskriften stiller også krav til metoder for prøvetaking og testing.

Forskriften kommer som et tillegg til nasjonel forskrift av 1951 og erstatter ikke gamle forskrifter. Forskriften dekker ikke fullt ut forpliktelsene på drikkevannsområdet som EØS avtalen pålegger landet. Drikkevannskvalitet til forbruker er ikke dekket.

 

Eksisterende normer for viktige drikkevannsparametre, med EU direktivet

 

Parameter

Bet.

Grense-verdi

God

Mindre God

EU DrikkevannsdirektivMax tillatt(Anbef max fra SIFF)

Alkalitet

mekv/1

0,6 - 1,0

 

 

 

Aluminium

mg AL/l

-

-

-

 

Ammonium

mg Nh4-N/l

< 0,08

0,08-0,5

> 0,5

 

Antimon

 

 

 

 

10 ug Sb/l

Arsen

mg AS/l

< 0,01

-

> 1

50 (10) ug As/l

Barium

mg Ba/l

< 1

-

> 1

 

Beryllium

 

 

 

 

-

Bly

ug Pb/l

< 5

5-20

> 20

50 (20) ug Pb/l

Bor

 mg B/l

< 0,3

-

> 0,3

< 1, max 20

Cyanid

ug CN/l

< 10

-

> 10

10 ug CN/l

Fluorid

mg F/l

< 1,5

-

> 1,5

 

Fosfor

ug P/l

< 7

7-11

> 11

 

Fargetall

mg Pt/lFTU

< 15< 0,5

15-250,5 - 1,0

> 25> 1,0

 

Klorofyll

ug/l

< 2,0

2,0-3,7

> 3,7

 

Natrium

mg Na/l

< 20

-

-

 

Nikkel

 

 

 

 

50 ug Ni/l

Nitrat

mg NO3-N/l

< 2,5

2,5-10

> 10

 

Nitritt

Ug NO2-N/l

< 5

5-50

> 50

 

Oksygen

% Metn.

> 70

 

 

 

Selen

 

 

 

 

10 ug Se/l

Sink

mg Zn/l

< 0,3

-

> 0,3

 

Sulfat

mg So4/l

< 100

-

> 100

 

pH

7,5-8,5

6,5-7,48,6-9,0

< 6,5> 9,0

 

 

Pestisider

 

 

 

 

0,1 ug/l - max tot 0,5

Polysykliske arom hydrokarb

 

 

 

 

0,2 ug/l

Sølv

mg Ag/l

<0,05

-

> 0,05

 

Jern

mg Fe/l

< 0,1

0,1-0,2

> 0,2

 

Kadmium

mg Cd/l

< 1

1-5

> 5

5 ug Cd/l

Kalsium

mg Ca/l

15-25

-

-

 

Klorid

mg Cl/l

< 100

100-200

> 200

 

Kopper

mg Cu/l

< 0,1

0,1-0,3

> 0,3

 

Krom

ug Cr/l

< 10

10-50

> 50

50 ug Cr/l

 

 

 

 

 

 

Parameter

Bet.

Grense-verdi

God

Mindre God

EU DrikkevannsdirektivMax tillatt(Anbef max fra SIFF)

Kvikksølv

ug Hg/l

< 0,05

0,05-0,5

> 0,5

1 (0,5) ug Hg/l

Magnesium

mg Mg/l

< 10

10-20

> 20

 

Mangan

mg Mn/l

< 0,05

0,05-0,1

> 0,1

 

 

 

 

 

 

 

Kimtall

20 C

10

 

100

37 C - 1022 C - 100

Koliof. bakt

 

1

 

3

< 1 /100 ml

Termo tol. Kolio

 

0

 

0

< 1 /100 ml