AD20- Vaskemiddel for RO anlegg

AD20 – MCT-411 – VASKEMIDDEL FOR RO/UF ANLEGG

 

Produktnavn: OSMO AD-20           23.september 1992

PRODUKT OG FIRMAIDENTIFIKASJON
Produsent:/LeverandørOsmonics, Inc5951 Clearwater DriveMinnetonka, MN 55343-8990Telf: 1 612/933-2277

Produktnavn: OSMO AD-20 Syrerens

NFPA Kode

Helse: 3Brann: 0Rektivitet: 0

Spesiell: Ingen

 

SAMMENSETNING
Giftige komponenter(>1% for giftige komponenter, >0,1% for karcinogener CAS # % OSHAPEL ACGIHTLV Andre begrensninger
Sulfamic Acid H2NSO3H 5329-14-6 >10 NE NE

FYSISKE/KJEMISKE EGENSKAPER

Kokepunkt:  Ingen                                                             Spesifikk gravitet: IngenDamptrykk: Ingen                                                              Frysepunkt: IngenDamp densitet:   Ingen                                                    Fordampningspunkt:IngenLøslighet i vann:  Høyoppløslig                                       Reaksjon med vann: NeiUtseende og lukt: Fast, hvitt pulver                               pH:          1,9 (1% væske)Selvantennelse:  Ingen                                                    Høy/Lav ekslposjonsfare: IngenNB: Prosedyre ved eventuell brann: Brannslukningsmannskaper i kontakt med gass bør benytte pusteapparat og heldekkende beskyttelseutstyr.Brann og eksposjonsfare:  Ved brann utvikles giftige svovelgasser.

STABILITET OG REAKSJONSDATA

Stabilitet:                              StabilReaktivitet:                           Kraftig reaksjon med klorin (Cl2) og HNO3  gassNB:                                        Unngå kontakt med syrerNB: Ved oppvarming til dekomposisjonstemperatur, eller ved kontakt med syre,      eller gasser av syre, kan utvikles giftige gasser av Sox

DATA – HELSEFARE

Førstehjelp overblikk: I væske form er produktet korrosivt. Benytt nødvendig beskyttelse ved  håndtering.  Værnebriller, hansker.Mulige helseskade:           Ved direkte øyekontakt kan oppstå brannsår og permanent skade, i.e. blindhet.Ved direkte hudkontakt kan oppstå irritasjon og brannsår ved sterke konsentrasjonerMå ikke taes inn – konsumeres. Inhalering kan irritere åndedrettorganer og skade lunger.Produkter har ingen kjente kroniske eller karcinogene effekter

TILTAK VED FØRSTEHJELP

Ved øyekontakt:   Vask umiddelbart med rennende vann i 15. Min. Tilkall legeVed hudkontakt:  Vask med vann og såpeVed inntak:           Drikk 1 glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger eller oppkast. Tilkall lege. Ikke gi bevisstløse personer fast eller flytende føde.Ved innånding:    Gi frisk luft. Tilkall lege.

YTRE OG PERSONLIG BESKYTTELSE

Generell ventilasjon er tilstrekkelig

Personlig beskyttelse: Øyne:     Heldekkende beskyttelsebriller og/eller værnemaske ved oppblandingHud:       Korrosjonsbestandige gummihanskerPust:      Normalt Ingen. Ved påbud benyttes godkjent pustemaske.Håndtering:          Unngå støvdannelseLagring:                Lagres tørt og kjølig

UTSLIPP

Som levert er ikke produktet klassifisert som farlig avfall under US EPA Farlig Avfalls Regulativ 40CFR 261. Blandinger av produkter kan være korrosivt farlig avfall – klasse D003 Deponering: Væsken bør nøytraliseres før utslipp. Kontakt vann og avløps myndigheter før utslipp til kloakk. Utslipp ihht lokale og statlige myndigheter.

TRANSPORTINFORMASJON

DOT/UN Fareklasse:                         Klasse 8Skipningsnavn:                                   Sulfamic Acid – OSMO AD20 SyrerensIdentifikasjon:                                     UN 2697

REGULATIVER

STCA: Alle komponenter er registrert ihht regulativ i lov om kontroll av giftige substanserSARA TITTEL III: Dette produkt inneholder ikke regulerte mengder av farlige kjemikalier gjenstand for registrering ihht seksjon 313

ANNET

Utferdiget av Osmonics,  juridisk avd. Tlf. 612/933-2277. Oversatt av Profinor as.Nevnte informasjon og anbefalinger ansees for å være nøyaktige og korrekte. Fordi det ikke er mulig å forutse alle anvendelsesområder eller bruksmåter, kan det være nødvendig med ytterligere sikkerhetsforanstaltninger.Hver bruker bør lese og forstå denne informasjon, og legge den inn i individuelle sikkerhetsrutiner i overenstemmelse med gjeldende regelement Oslo den 12.10.1996

DRIFTSINNSTRUKS

1.    Fyll CIP tanken med permeat2.    Tilsett 0,45 kg AD20 for hver 57 liter permeat – maskinreservoar.      Maskinreservoar er 19 liter for      hver 8″ membran og  3,8 liter    pr. 4″ membran.3.   Koble CIP, permeat &  konsentratslanger til CIP tank.4.    Start maskin. Resirkuler i 30 Best resultat oppnås ved temp. +35 C. Ikke overstig+40 C.5.    Steng og la maskinen stå i 15min.6.    Led konsentrat til avløp og kjør til CIP tank er nesten tom. Ikke kjør pumper tørr7.    Koble om til normal drift. Kjør permeat til avløp til permeat kvalitet er tilbake til orginalt.8.    Gjenta 1-7 ved ekstra grundig rens.

OSMONICS   AD-20SYRE VASKEMIDDELFOR FJERNING AV JERN OG AVLEIRINGER   I OSMOMEMBRANANLEGG FAREOppevares utilgjengelig for barn. Øyekontakt kan resultere i alvorlige skader og blindhet. Støv kan irritere pusteorganer og kan skade lunger. Skadelig ved svelging.Inneholder Sulfamic syre. Må ikke blandes med klorinerte væsker eller stoffer.Unngå kontakt med øyne og hud. Anngå å puste støv. Unngå kontakt med klær. Må ikke taes inn. Benytt godkjente breskyttelsesbriller og hansker. Konf. Varedeklarasjon for ytterligere informasjoner. Kun til industriellt bruk.FØRSTEHJELP

Ved øyekontakt vask med rennende vann i 15. Min. Kontakt lege. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll tilgriset tøy før vask. Ved inhalering, bring i frisk kuft, tilkal lege. Ved svelging, gi 1 glass melk eller vann. Ikke induser oppkast. Tilkall lege