Bakteriefritt DrikkevannBakteriefritt drikkevann kan oppnås på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder han sine fordeler og ulemper. De langt fleste drikkevannskilder i Norge er overflatevann, surt, bløtt, med tildels store mengder organisk materiale. Klorering av humusholdig overflatevann er lite ønskelig pga. dannelse av skadelige trihalomethaner. Ozonering av humusholdig vann er også forbundet […]
Ozonbehandling av drikkevannOzonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og kontroll av algevekst, uskadeliggjøring av bakterier og virus, samt som preoksidant for uorganisk og organisk materiale for fjerning av smak, lukt og fargestoffer, Ozonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og kontroll av […]
Ozon – Teknisk informasjon og doseringOzon er den sterkest oksydant blant følgende reagenter. Her er en tabell over oksidasjonspotensial på enkelte reagenter i forhold til Ozon Reagent Oksidasjonspotensial Ozon 2,07 Hydrogen Peroksyd 1,77 Permanganat 1,67 Klorgass 1,36 Oksygen 1,23 Bromin 1,09 Hypokloritt 0,94 Ozon, eller O3 har en halveringstid på 20 minutter i gassform. Oppløst i f.eks. vann er halveringstiden […]
Ozon Destruksjon ved bruk av UVI enkelte applikasjoner innen vannbehandling anvendes Ozon for å oksydere rester av organisk materiale eller spesielle ioner. Ozon benyttes også til å desinfisere ledningsnett og distribusjonsanlegg. I slike tilfelle vil det ofte finnes rest ozon som residual.   Rester av Ozon kan fjernes ved bruk av spesielle UV anlegg og 254 nanometer lamper. Ved å […]
Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UVUV beståling kan benyttes til å eliminere klor/kloraminer i vann som har vært behandlet med aktivt kull, eller i applikasjoner hvor bisulfit injiseres for å nøytralisere klor. Kullfilter kan fungere som veksthus for bakterier. Klor kan være uønsket som et tilleggskjemikalie hvor kullfilter benyttes, og bør derfor etterfølges av UV behandling. Vann med restklor opp til 2 […]
PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ IntensitetMarkedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose (40mJ/cm2) ved bølgelengde på 253,7 nanometer. Lavtrykks Amalgaman lamper med 2 års levetid, digital overvåking og alarmer.   Flow Rate (40mJ/cm²) 189.1 l/m, (11.3 m³/Hr) Transmissjon (85% UVT Ved slutt levetid lamper ) Sertifikater: NSF/EPA Sertifikat, Valideringsprotokoll: Biodosimetrisk USEPA UVDGM, […]
Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anleggKapasitetstabell over typegodkjente Aquafine UV Anlegg KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for Folkehelse) Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier. Tabellen angir kapasitet i m3/time ved angitt % transmisjon målt i 5 cm. kyvette […]
UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngderUV-TRANSMISSJON VED 253,7 NM VED FORSKJELLIGE KUVETTELENGDER Eksempel på utregning: Oppgitt transmisjon v/10 mm kuvette (eks. 0,90). For å finne transmisjonen v/50 mm gå horisontalt bortover på raden til kolonnen 50 mm kyvette og noter verdien (0,58).   Kuvette Absorbans 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 100 mm Extinction pr. 10mm […]
DesinfeksjonVi leverer UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg for 30 og 40 mJ stråledoser. Vi Hva er UV Desinfeksjon Beregningstabell for UV UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngder UV Intensitetsmåler gir signal om dårlig vann eller lav lampekapasitet Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg Aquafine UV anlegg […]