Vilkår for godkjenning av UV anlegg

Folkehelseinstituttet typegodkjenner UV anlegg for bruk i Næringsmiddelindustri og kommunal vannbehandling

1. Folkehelsa – Nå mattilsynet, har gitt typegodkjenning for diverse typer av AQUAFINE UV aggregater tilhørende modellseriene CSL og SCD, produsert av Aquafine Corporation, California, USA på vilkår som beskrevet nedenfor.

2.- Godkjenningen gjelser ved bruk av lampetype som spesifisert i forbindelse med søknaden, 38 W lavtrykkslampe /CSL-R serien) og 65W lavtrykkslampe (CSL-R/60 serien og SCD serie.

2.1 – De deler som kommer i kontakt med vann, må ikke avgi helseskadelige stoffer til vannet.

2.2 – Det er tidliger godtgjort at man i bestrålingskammerne oppnår et strømningsmønster som medfører at vannet passerer nær UV-lampene i deler av kammeret, slik at kapasitetsberegning er basert på gjennomsnittsintensitet kan benyttes. det desinfiserte vannet må til enhver tid ha blitt tilført en UV-dose på min. 30.000 mWs/cm2 ved en bølgelengde i området rundt 254 nanometer beregnet ut fra volumveid gjennomsnittsintensitet i kammeret og vannets gjennomsnittlige oppholdstid i aktiv del av kammeret.

2.3 – Anleggene tillates ikke bygget med omløp.

2.4 – Se tabell for kapasitetsberegning.
De maksimale tillatte belastninger på apparatene er beregnet for 9 grader av UV-transmisjon/absorbans og for det såkalte effektive volum for hvert aggregat. dette volumet strekker eg fra midten av innløpet til midten av utløpet. Transmisjonsverdiene gjelder ved 254 nm, mål i 5 cm. kuvette. Anleggene må dimensjoneres etter den dårligste vannkvaliteten som kan opptre.

Ved kapasitetsberegning er det tatt hensyn til en intensitetsreduksjon på 5% igjennom kvartsglasset, samt en reduksjon av intensiteten fra UV-stålerørene på 32% etter 8.000 driftstimer.

2.5 – Aggregatene må være utstyrt med intensimeter for måling av UV-intensitet. På viserinstrumentet må det være angitt en nedre verdi for viserutslag i forhod til den kapasitet anlegget er bygget for. I tillegg skal det være en indikatorlampe for hvert UV-rør som viser om disse er i funksjon.

Sensoren som registrerer stråleintensiteten i hvert kammer bør være plassert i kammerets dårligst belyste/ugunstigste punkt. dette forenkler signaloverføringene/sammenhengen mellom sensor, intensimeter, lukeventil og vannkvalitet. Sensoren må være spesifikk for UV-stråling med bølgelengde i området rundt 254 nm.

2.6 – Anleggene må utstyres med automatisk lukkeventil som trer i funksjon dersom den foreskrevne UV-dosen underskrides.

2.7 – UV-strålerørene må skiftes før 8.000 driftstimer for alle modeller. Anleggene må derfor være utstyrt med timeteller.

2.8 – Bestrålingskammer, inkludert kvartsrør og sensorøye, må rengjøres etter behov, minimum hvert kvartal. Ved dårlig vannkvalitet må rengjøringen skje hyppigere. Ved bruk av kjemiske rengjøringsmidler, må hele kammeret kjennomspyles med rent vann før UV-anlegget innkobles. Rengjøringsmiddel og skyllevann må føres il avløp.

2.9 – Instruks for drift og vedlikehold av anleggene må foreligge på Norsk. Denne instruksen må bl.a. inneholden en nøyaktig beskrivelse av hvordan UV-rørene skiftes og hvordan rengjøring skal utføres.

2.10 – UV-anleggen skal leveres med nødvendige reservedeler som bl.a. UV-rør, rele for UV-rør, sikringer, samt kvartsrør og pakninger.

2.11 -leverandøren må kontrollere at montasjen av UV-anleggene følger ovennevnte betingelser.

Folkehelsa