AK-110 Basisk Vask

AK-110 VASKEMIDDEL FOR RO ANLEGG

 

PRODUKTDATA

Produktnavn: OSMO AK-110         25.Januar 1994

PRODUKT OG FIRMAIDENTIFIKASJON

 

Produsent:/LeverandørOsmonics, Inc5951 Clearwater DriveMinnetonka, MN 55343-8990Telf: 1 612/933-2277Produktnavn: OSMO AK110- Vaskemiddel NFPA Kode

Helse: 3

Brann: Rektivitet: 1Spesiell: Ingen

  

SAMMENSETNING
Giftige komponenter(>1% for giftige komponenter, >0,1% for karcinogener CAS # % OSHAPEL ACGIHTLV Andre begrensninger
Sodium Silikat 1344-09-08 1-5 NE NE  
Sodium Sulfat 68081-81-2 50-70 NE NE  
Sodium Carbonat 497-19-8 10-30 NE NE  
Trisodium Fosfat 7601-54-9 10-30 NE NE  
Sodium Dodecylbenzene-solfonate 25155-30-0 1-5 NE NE  

  

FYSISKE/KJEMISKE EGENSKAPER

 Kokepunkt: Ingen     Spesifikk gravitet:  IngenDamptrykk: Ingen    Frysepunkt:   IngenDamp densitet:                   Ingen                                                    Fordampningspunkt:         IngenLøslighet i vann:                 Høyoppløslig                                        Reaksjon med vann:         NeiUtseende og lukt:               Fast, hvitt pulver                                  pH:                         11,35 (1% væske)Selvantennelse:                  Ingen                                                    Høy/Lav ekslposjonsfare: IngenNB: Prosedyre ved eventuell brann: Brannslukningsmannskaper i kontakt med gass bør benytte pusteapparat og heldekkende beskyttelseutstyr.Brann og eksposjonsfare:  Ingen kjente

STABILITET OG REAKSJONSDATA

Stabilitet:                              StabilReaktivitet:                           Ikke reaktivDekomposisjon:                 Svovel og nitrogenkomponenter

DATA – HELSEFARE

Direkte kontakt med stoffet irriterer øyne og kan forårsake permanent skade. Pulver kan virke irriterende på hud. Utblandet i flytende form/damp/spray  kan stoffet virke irriterende på posteorganer. Farlig ved svelging Mulige helseskade:  Ved direkte øyekontakt forårsakes  brannsår og permanent skade, i.e. blindhet.Ved direkte hudkontakt kan oppstå irritasjon og brannsår ved sterke konsentrasjoner også i flytende form Må ikke taes inn – konsumeres Innhalering kan irritere åndedrettorganer og skade lunger.Produkter har ingen kjente kroniske eller karcinogene effekter.

TILTAK VED FØRSTEHJELP

Ved øyekontakt:   Vask umiddelbart med rennende vann i 15. Min. Tilkall legeVed hudkontakt:  Vask med vann og såpe. Ved inntak: Drikk 1 glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger eller oppkast. Tilkalllege. Ikke gi bevisstløse personer fast eller flytende føde.Ved innånding:    Gi frisk luft. Tilkall lege.

YTRE OG PERSONLIG BESKYTTELSE

Generell ventilasjon er tilstrekkeligPersonlig beskyttelse:       Øyne:     Heldekkende beskyttelsebriller og/eller værnemaske ved oppblanding                Hud:       Korrosjonsbestandige gummihansker                Pust:      Normalt Ingen. Ved påbud benyttes godkjent pustemaske.Håndtering:          Unngå støvdannelseLagring:                Lagres tørt og kjølig

UTSLIPP

Som levert er ikke produktet klassifisert som farlig avfall under US EPA Farlig Avfalls Regulativ 40CFR 261. Blandinger av produkter kan være korrosivt farlig avfall – klasse D003 Deponering: Væsken bør nøytraliseres før utslipp. Kontakt vann og avløps myndigheter før utslipp til kloakk. Utslipp ihht lokale og statlige myndigheter.

TRANSPORTINFORMASJON

DOT/UN Fareklasse:                         NASkipningsnavn:                                   OSMO AK-110Identifikasjon:                                     NA

REGULATIVER

STCA: Alle komponenter er registrert ihht regulativ i lov om kontroll av giftige substanserSARA TITTEL III: Dette produkt inneholder  Sodium Sulfat og er derfor rapporterbart ihht krav i seksjon 313 , tittel III  av ”Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA) ” og 40 CFR 372

ANNET

Utferdiget av Osmonics,  juridisk avd. Tlf. 612/933-2277. Oversatt av Profinor as.Nevnte informasjon og anbefalinger ansees for å være nøyaktige og korrekte. Fordi det ikke er mulig å forutse alle anvendelsesområder eller bruksmåter, kan det være nødvendig med ytterligere sikkerhetsforanstaltninger.Hver bruker bør lese og forstå denne informasjon, og legge den inn i individuelle sikkerhetsrutiner i overenstemmelse med gjeldende regelement Oslo den 12.10.1996
 

DRIFTSINNSTRUKS

 
1.    Fyll CIP tanken med permeat
 
2.    Tilsett 0,45 kg AK-110 for hver 57 liter permeat – maskinreservoar.
      Maskinreservoar er 19 liter for
      hver 8″ membran og  3,8 liter
      pr. 4″ membran.
 
3.   Koble CIP, permeat og                   
    konsentratslanger til CIP tank.
 
4.    Start maskin. Resirkuler i 30    
      30 min. Best resultat oppnås
       ved temp. +35 C. Ikke overstig
      +40 C.
 
5.    Steng og la maskinen stå i 15
      min.
 
6.    Led konsentrat til avløp og kjør
     til CIP tank er nesten tom. Ikke
     kjør pumper tørr
 
7.    Koble om til normal drift. Kjør
      permeat til avløp til permeat
      kvalitet er tilbake til orginalt.
 
8.    Gjenta 1-7 ved ekstra grundig
      rens.

 

OSMONICS AK-110BASISK VASKEMIDDELFOR BRUK I OMVENDT OSMOSEANLEGG  I OSMOMEMBRANANLEGG  FAREOppevares utilgjengelig for barn. Øyekontakt kan resultere i alvorlige skader og blindhet. Støv kan irritere pusteorganer og kan skade lunger. Skadelig ved svelging.Inneholder Sulfamic syre. Må ikke blandes med klorinerte væsker eller stoffer.Unngå kontakt med øyne og hud. Anngå å puste støv. Unngå kontakt med klær. Må ikke taes inn. Benytt godkjente breskyttelsesbriller og hansker. Konf. Varedeklarasjon for ytterligere informasjoner. Kun til industriellt bruk.FØRSTEHJELPVed øyekontakt vask med rennende vann i 15. Min. Kontakt lege. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll tilgriset tøy før vask. Ved inhalering, bring i frisk kuft, tilkal lege. Ved svelging, gi 1 glass melk eller vann. Ikke induser oppkast. Tilkall lege.