Clerify – Mottar pris for mest miljøvennlige produkt i 1999

Clerify er utviklet spesiellt for filtrering av olje fra vann. Pga unike produktegenskaper mottok filteret i 1999 pris som det mest miljøvennlige produkt. 

Ved tildelingen ble det lagt spesiell vekt på de gevinster som allerede er oppnådd innen fjerning av olje fra ballastvann ombord på skip, samt utslipp av oljeholdig vann fra oljerigger.

Med henbikk på nye utslippsregeler for oljeholdig vann til nordsjøbassenget løser Clarify allerede en rekke oppgaver.

Hovedbestanddelen i filteret er det modifiserte cellulosemediet som fjerner opp til 95% av hydrokarboner fra vann. Oppløste oljeemulsjoner, glykol og oljedråper adsorberes og magasineres i filteret.

En rekke større oljeselskaper har allerede tatt i bruk filteret for å fjerne olje fra prosess og avløpsvann. Kværners oljeterminal i Tiblisi (BP, Amoco og Exxon) benytter  Clerify og fjerner 10 kg olje pr. 2500 m3 ned til 1 mg/l ved kapasitet på 5 m3/time (2 stk).

En rekke kompletteringsselskaper på Norsk sokkel benytter Clerify for filtrering av kompletteringsvæske før utslipp til sjø.

En rekke redierier benytter Clerify  i tillegg til separatorer for filtrering av ballastvann for å møte strengere krav fra MARPOL om utslippsverdier < 15 ppm. olje.

CLERIFY – Oljeabsorberende filterpatroner som fjerner opp til 95% hydrokarboner fra vann

Clerify* er spesiellt utviklet for effektiv filtrering av utfellt og oppløst olje. Filtermaterialet består av modifisert cellulose og fjerner opp til 95% av hydrokarboner fra vann . Oppløst olje, glycol, emulsjoner og små oljedråper adsorberes av filtermediet og forblir i filteret.

ANVENDELSER:Fjerning av hydrokarboner fra vann og kompletteringsvæske ved produksjon av olje og gass.Filtrering av spillvann fra skip og lystbåter.Filtrering av skyllevann fra bilvaskemaskiner, bensinstasjoner, tankanlegg, flyplasser etc.Prosessapplikasjoner i industri og filtrering offshore.

EGENSKAPER:
Umiddelbar adsorbasjon – bedre enn karbon.
Fjerner oppløst og utfellt olje
Lavt trykkfall
Filtermedie kan holde 300% av sin egen vekt
Ingen migrering av adsorberte hydrokarboner
For temperaturer opp til 80 C
Passer alle std. filterhus
Leveres med alle std. anslutninger

OPPBYGGING:
Filtermediet er rullet opp på en filterkjerne, utvendig beskyttet med netting. Endekapper holder materialet på plass. Clerify leveres i alternative diameter på 70 mm og 117 mm, i 10, 20, 30 og 40” lengde. Den unike konstruksjonen gir høy flow-rate og lavt trykkfall.

ANBEFALT FILTERBYTTE:
Avhengig av forurensningsgrad. Fordi trykkfall forblir konstant må filteret skiftes når adsorberende effekt er oppbrukt.NB: Brukte filter skal deponeres i overenstemmelse med forskrifter fra forurensningstilsynet