Generellt om privat Vannbehandling

vannbehandling

Ved dårlig vannkvalitet bør man først vurdere om det finnes alternative vannkilder, eller om eksisterende kilde kan forbedres. Vannbehandling er et godt alternativ om ikke kvaliteten kan forbedres på naturlig måte.

Valg av metode vil være avhengig av hvilke problemer man ønsker å løse. Ved valg av vannbehandlingsanlegg er følgende faktorer avgjørende for valg av prosess:

A – Type problem – Dette kan fastslås etter en vannanalyse.
B – Vannets øvrige sammensetning.
C – Anleggets størrelse – Kapasitet, normal og spissbelastning.
D – Drift og vedlikehold. Kompetanse og mulighet.

All form for vannbehandling bør ta utgangspunkt i en vannanlyse. Kontakt ditt lokale næringsmiddeltilsyn eller kommunevetrenæren. Be om hvilken prosedyre som skal følges hvor og når vannprøve tas. Etter analyse på et laboratorie, vil man få en oversikt over de viktigste kvalitetsparameter. Ut fra dette vil man anbefale at vannbehandlingsanlegg. Kanskje må flere prosesser benyttes.

I enhver vannforsyning er det viktigste parameter at drikkevannet er fritt for bakterier og mikroorganismer. Disse kan være sykdomsfremkallende. Det viktigste er å beskytte kilden mot tilsig av bakterieholdig vann. (Konf. FHI – Kjemiske og Fysiske stoffer i drikkevann)

VANNKVALITET TIL BRUK I NÆRINGSMIDDELVIRKSOMHET

EØS avtalen medfører at Norge må gi forskrifter om en rekke konkrete kvalitetskrav til drikkevann. Forskriften omfatter drikkevann til bruk i næringsmiddelvirksomhet for produksjon og fremstilling av næringsmidler, som får betydning for om det ferdige produkt er hygienisk egnet. Forskriften gjelder ikke for vannverk. Forskriften stiller også krav til metoder for prøvetaking og testing.Forskriften kommer som et tillegg til nasjonel forskrift av 1951 og erstatter ikke gamle forskrifter. Forskriften dekker ikke fullt ut forpliktelsene på drikkevannsområdet som EØS avtalen pålegger landet. Drikkevannskvalitet til forbruker er ikke dekket.

Eksisterende normer for viktige drikkevannsparametre, med EU direktivet

Parameter Bet. Grense-verdi God Mindre God
EU Drikkevannsdirektiv
Max tillatt
(Anbef max fra SIFF)
Alkalitet mekv/1 0,6 – 1,0
Aluminium mg AL/l
Ammonium mg Nh4-N/l < 0,08 0,08-0,5 > 0,5
Antimon 10 ug Sb/l
Arsen mg AS/l < 0,01 > 1 50 (10) ug As/l
Barium mg Ba/l < 1 > 1
Beryllium
Bly ug Pb/l < 5 5-20 > 20 50 (20) ug Pb/l
Bor  mg B/l < 0,3 > 0,3 < 1, max 20
Cyanid ug CN/l < 10 > 10 10 ug CN/l
Fluorid mg F/l < 1,5 > 1,5
Fosfor ug P/l < 7 7-11 > 11
Fargetall mg Pt/lFTU < 15< 0,5 15-250,5 – 1,0 > 25> 1,0
Klorofyll ug/l < 2,0 2,0-3,7 > 3,7
Natrium mg Na/l < 20
Nikkel 50 ug Ni/l
Nitrat mg NO3-N/l < 2,5 2,5-10 > 10
Nitritt Ug NO2-N/l < 5 5-50 > 50
Oksygen % Metn. > 70
Selen 10 ug Se/l
Sink mg Zn/l < 0,3 > 0,3
Sulfat mg So4/l < 100 > 100
pH 7,5-8,5 6,5-7,48,6-9,0 < 6,5> 9,0
Pestisider 0,1 ug/l – max tot 0,5
Polysykliske arom hydrokarb 0,2 ug/l
Sølv mg Ag/l <0,05 > 0,05
Jern mg Fe/l < 0,1 0,1-0,2 > 0,2
Kadmium mg Cd/l < 1 1-5 > 5 5 ug Cd/l
Kalsium mg Ca/l 15-25
Klorid mg Cl/l < 100 100-200 > 200
Kopper mg Cu/l < 0,1 0,1-0,3 > 0,3
Krom ug Cr/l < 10 10-50 > 50 50 ug Cr/l
Parameter Bet. Grense-verdi God Mindre God
EU Drikkevannsdirektiv
Max tillatt
(Anbef max fra SIFF)
Kvikksølv
ug Hg/l
< 0,05
0,05-0,5
> 0,5
1 (0,5) ug Hg/l
Magnesium
mg Mg/l
< 10
10-20
> 20
Mangan
mg Mn/l
< 0,05
0,05-0,1
> 0,1
Kimtall
20 C
10
100
37 C – 1022 C – 100
Koliof. bakt
1
3
< 1 /100 ml
Termo tol. Kolio 0 0 < 1 /100 ml