Konduktivitet og Ledningsevne

Konduktivitet eller ledningsevne er et mål for vannets evne til å lede strøm.

Ioner leder elektrisitet. Derfor har rent vann med få ioner dårlig ledningsevne. Måleenhet for vannets konduktivitet er mikrosiemens/cm (uS). Vannets motstand mot el.ledningsevne er det motsatte av ledningsevne og måles i megohm/cm.

Vannets innhold av oppløste mineralsalter øker konduktivitet og kan bety at vannet er forurenset med næringssalter. Kalkholdig (hardt) vann har også høy konduktivitet. Brønner og oppkommer har oftest høyere konduktivitet enn overflatevann som innsjøer, elver og bekker. Alkalinitet er en fellesbetegnelse for innhold av karbonater (CO3) (salt), bikarbonater (HCO) og Hydroksyder (OH). Alkalinitet hever vannets pH og gir avleiringer sammen med enkelte tungmetaller og kalk.

Nitrat (NO3) og Nitritt (NO2) er symptomer på forurensning fra mennesker og eller dyr. Spesiellt forekommende i jordbruksstrøk hvor vannkilden kan være forurenset av kunstgjødsel og kjemikalier fra landbruket. Vann kan også ha tungmetaller som f.eks. bly eller kvikksølv, og inneholde oppløste gasser som karbon dioksyd, oksygen, hydrogen sulfid og radon, som vil gi lukt