Deionisering av vann – Ionebyttemasse Mixed Bed

deionisering

Mixed bed ionebyttemasse og funksjon ved deionisering

De aller fleste oppløste urenheter i moderne vannforsyning er ioner som kalsium, natrium, klorider osv. Deioniserings-prosessen fjerner ioner fra vann via ionebytte. Negativt ladede ioner (anioner) og positivt ladede ioner (kationer) byttes ut med henholdsvis hydroksyl (OH-) og hydrogen (H+) ioner på grunn av harpiksens (Ionenyttermassens) større affinitet for andre ioner. Ionebytte-prosessen skjer på bindingsstedene til harpikskulene. Når utvekslingskapasiteten er tømt, regenereres harpikslaget med konsentrert syre og base (Lut) som fjerner akkumulerte ioner gjennom fysisk fortrengning, og etterlater hydrogen eller hydroksylioner i stedet.

Deioniseringsprosessen finnes i fire grunnleggende former: engangs-patroner, bærbare tanker, automatiske anlegg og kontinuerlige systemer. Et to-sjiktssystem benytter separate kation- og anion-harpiks-sjikt ionebyttemasse. Mixed bed ionebytte-anlegg bruker begge harpiksene i samme beholder. Best kvalitet oppnås i anlegg med mixed bed ionebyttemasse, mens anlegg med separate lag har større kapasitet. Kontinuerlige deioniserings-anlegg, hovedsakelig brukt i laboratorier for polering, krever ikke regenerering da vannet i utgangspunktet er rent. Se også Elektro-deionisering som system Vannkvaliteten fra deioniserings-anlegg varierer med type harpiks (Ionebyttemasse) som benyttes, matevanns-kvalitet, flow, og regenererings-effektivitet, gjenværende kapasitet osv. På grunn av disse variablene er det kritisk i mange Dl-applikasjoner å vite den nøyaktige kvaliteten på det rensede vann. Resistivitet/ledningsevne er den mest hensiktsmessige metoden for å teste Dl vannkvalitet. Avionisert rent vann er en dårlig elektrisk leder, med en resistivitet på 18,2 millioner ohm-cm (18,2 megohm) og ledningsevne på 0,055 mikrosiemens. Det er mengden ioniserte stoffer (eller salter) oppløst i vannet som bestemmer vannets evne til å lede strøm. Derfor er resistivitet og dens inverse, konduktivitet, gode kvalitetsparametere for generell bruk. Fordi temperaturen dramatisk påvirker ledningsevnen til vannet, er ledningsevnemålinger internasjonalt referert til 25 °C for å muliggjøre sammenligninger av forskjellige prøver. Med typiske vannforsyninger endrer temperaturen ledningsevnen i gjennomsnitt 2 %/°C, noe som er relativt enkelt å kompensere. Deionisert vann er imidlertid mye mer utfordrende å måle nøyaktig siden temperatureffekter kan nærme seg 10 %/°C! Nøyaktig automatisk temperaturkompensasjon er derfor svært viktig