Deionisering av vann – Ionebytting – Mixed Bed

De aller fleste oppløste urenheter i moderne vannforsyning er ioner som kalsium, natrium, klorider osv. 
Deioniserings-prosessen fjerner ioner fra vann via ionebytte. Negativt ladede ioner (anioner) og positivt ladede 
ioner (kationer) byttes ut med henholdsvis hydroksyl (OH-) og hydrogen (H+) ioner på grunn av harpiksens 
(Ionenyttermassens)  større affinitet for andre ioner. 
Ionebytte-prosessen skjer på bindingsstedene til harpikskulene. Når utvekslingskapasiteten er tømt, regenereres 
harpikslaget med konsentrert syre og base (Lut) som fjerner akkumulerte ioner gjennom fysisk fortrengning, og 
etterlater hydrogen eller hydroksylioner i stedet.

Deioniseringsprosessen finnes i fire grunnleggende former: engangs-patroner, bærbare tanker, 
automatiske anlegg og kontinuerlige systemer. Et to-sjiktssystem benytter separate kation- 
og anion-harpiks-sjikt. Mixed bed ionebytte-anlegg bruker begge harpiksene i samme beholder. 
Best kvalitet oppnås i mixed-bed anlegg, mens anlegg med separate lag har større kapasitet.
Kontinuerlige deioniserings-anlegg, hovedsakelig brukt i laboratorier for polering, krever ikke regenerering da 
vannet i utgangspunktet er rent.
Se også Elektro-deionisering som system

Vannkvaliteten fra deioniserings-anlegg varierer med type harpiks (Ionebyttemasse) som benyttes, matevanns-kvalitet, flow, 
 og regenererings-effektivitet, gjenværende kapasitet osv. På grunn av disse variablene er det kritisk i mange 
Dl-applikasjoner å vite den nøyaktige kvaliteten på det rensede vann. Resistivitet/ledningsevne er den mest hensiktsmessige metoden 
for å teste Dl vannkvalitet. Avionisert rent vann er en dårlig elektrisk leder, med en resistivitet på
 18,2 millioner ohm-cm (18,2 megohm) og ledningsevne på 0,055 mikrosiemens. Det er mengden ioniserte stoffer (eller salter) oppløst i 
vannet som bestemmer vannets evne til å lede strøm. 
Derfor er resistivitet og dens inverse, konduktivitet, gode kvalitetsparametere for generell bruk.

Fordi temperaturen dramatisk påvirker ledningsevnen til vannet, er ledningsevnemålinger internasjonalt 
referert til 25 °C for å muliggjøre sammenligninger av forskjellige prøver. 
Med typiske vannforsyninger endrer temperaturen ledningsevnen i gjennomsnitt 2 %/°C, noe som er relativt 
enkelt å kompensere. Deionisert vann er imidlertid mye mer utfordrende å måle nøyaktig siden temperatureffekter 
kan nærme seg 10 %/°C! Nøyaktig automatisk temperaturkompensasjon er derfor svært viktig