Mikrobiologisk forurensning i vann

bakterier i vann

Mikrobiologisk forurensning kan klassifiseres i forhold til om bakteriene har evne til å formere seg (reproduksjon), eller ikke.

Bakteriell forurensning btegnes med CFU (Colony forming units). Dette er betegnelse på den totale innhold med levende bakterier. CFU verdier fremkommer ved å dyrke frem bakteriekolonier på et næringsholdig medie. (F.eks membran). Hver koloni som vokser frem antas å stamme fra en enkelt bakterie. Bakteriene kan også telles i ved bruk av mikroskop.

Forurensning av pyrogener.
Pyrogener er substanser som fremkaller feber i varmblodige pattedyr.Det mest fremtredende pyrogenet er bakteriet endotoxin.
Endotoksiner er “lipopolysaccharide” substanser som stammer fra celleveggen hos bakterier og kan fremkalle feber enten de eer en del av en intakt levende celle, eller stammer fra fragmenter av ødelagte celler.

Pyrogener er mer stabile en bakterielle celler og kan ikke destrueres etter samme metoder som bakterier.

Pyrogener kvantifiseres som Endotoksin enheter pr. milliliter (EU/mL).

Den mest fremtredende testmetode for testing av endotoksiner er LAL testen. (Limulus Amoebocyte Lysate)

TOC-Totalt Organisk karbon / BOD – Biokjemisk Oksygenforbruk / COD – Kjemisk Oksygenforbruk.

TOC er et direkte mål på det organiske, oksyderbare, karbonbaserte materialet i vann. TOC er et viktig parameter i all kritisk vannbehandling.

BOD er et mål på materielle forurensningen i vannet spesifiert i mg/l. BOD er den mengde oppløst oksygen som er nødvendig for å bryte ned organiske stoffer, samt oksydering av enkelte uorganiske materialer (f.eks jern)

COD er et annet måt på materiell forurensning i vann spesifisert i mg/L. COD er den mengde oppløst oksygen nødvendig for å resultere i kjemisk okydering av organisk materiale.