Profinor as leverer UF til Coca Cola

trykksil

Ultrafiltreringanlegg hos Coca Cola DrikkerUltrafiltrering

Profinor as har sammen med Osmonics Inc, (Nå en del av Veolia) stått for design, levering, prosjektoppfølging og oppstarting av vannrenseanlegget.

Anlegget er en viktig del av hele produksjonen,  og Coca Cola´s strenge kravet til rent vann må til en hver tid opprettholdes.
Nedre Romerike vannverk leverer vann til anlegget. Dette vannet er av god kvalitet. Likevel er det nødvendig å forbedre,- samt å opprettholde samme kvalitet dersom råvannskvaliteten skulle forandre seg. Dette gjør at Coca Cola satser mye på å ha et vannrenseanlegg som skal tilfredsstille de strengeste krav til vannkvalitet. Vannet siles gjennom tre parallellmonterte siler med finhet 10 mikron. Spylingen av silene styres på tid som igjen overstyres av trykkfallet over silene. Råvannet svakkloreres for hindre trykksilbakteriologisk vekst i rørsystemet og i membrananlegget.

To patronfilter sørger for at partikkulært materiale med til 1 mikron fjernes. Oppholdstanken for skyllevann til flaskevaskemaskinen fylles automatisk via tanknivå som styrer en påfyllingsventil og klor doseres inn i oppholdstanken når denne fylles. Klor- analyseinstrument kontollerer doseringen av klor i råvannet og til vaskemaskinen.

Membrananlegget sørger for at vannet renses til Coca Cola´s krav.
Anlegget består av en kombinasjon av et ultra- og nanofilteranlegg (UF/NF) og ledes til en 100.000 liters lagertank.

Anlegget er frekvensstyrt slik at dimensjonert kapasitet ikke overskrides for å sikre optimale driftsforhold og lang levetid på membraner og utstyr.

Renset vann sirkuleres gjennom et UV anlegg tilbake til lagertanken for å hindre stillstand. Avkloreringen skjer i to parallellkoplede kullfiltere og gjennom to poleringsfilter til prosessrommet. Saniteringen og returspyling av kullfiltrene er automatisk styrt av en pls. For å sikre mot klorgjennomslag til prosessrommet analyseres vannet kontinuelig av en klormåler.

uv anlegg