Ultrafiltrering – Fremtidens rensemetode for bryggerier og næringsmiddelbedrifter med krav til kvalitet


Næringsmiddelbedrifter som benytter vann i ferdigproduktet har alltid vært opptatt av vannkvalitet. I bryggerier, tapperier og mineralvannfabrikker utgjør vann hovedproduktet. Andre næringsmiddelbedrifter kan ha et stort vannforbruk i produksjonen i forb. med vask, skylling, rengjøring eller utblanding av andre produkter.

Dessuten medfører et høyt vannforbruk ofte omfattende resning av avløpsvann.

Vann som benyttes i næringsmiddelindustri skal helst fremheve produktets smak og attraktivitet.

Nødvendigheten av tilstrekkelig rensing er også viktig ut fra et sikkerhetsaspekt. Klodens ferskvannsbeholdning blir stadig mere forurenset av nye former for forurensing som kjemikalier, bakterier og virus.

Nye forurensninger, øket miljøbevissthet og krav til sikkerhet samt bakteriekontroll krever ny teknologi. Tradisjonelle metoder er i mange tilfelle ikke lenger tilstrekkelig.

Blant mineralvannfabrikker, bryggerier, tapperier og ikke minst i kommunal vannbehandling har membranfiltrering på får år blitt en fremtredende rensemetode. Nye membrantyper for spesifikke formål er blitt tilgjengelig til konkurransedyktige priser. Spesiellt gjelder dette membraner for ultrafiltrering og nanofiltrering (UF/NF).

UF/NF er vesentlig rimeligere i drift enn omvendt osmose. Primært pga. lavere driftstrykk. Et ultrafiltreringsanlegg fjerner utfellte organiske forurensninger, THM forløpere og partikler. Det fjerner ikke oppløst uorganisk materiale(salter).

I sjiktet mellom ultrafiltrering og omvendt osmose ligger nanofiltrering (NF). Membraner med porestørrelse 1.000 til 5.000 mwco (10 til 30 angstrøm) fjerner endotoksiner, pyrogener og noe pestisider, mens det meste av oppløste salter slipper igjennom.

Metoden er spesiellt godt egnet på surt bløtt overflatevann med mye organisk materiale. Et typisk anlegg består av forfiltrering i form av et sandfilter/mediefilter med 3 lag sand, ultrafiltrering/nanofiltrering, og tilslutt kullfiltrering med eventuellt UV bestråling til slutt.

Fordi anlegget kan kjøres på klorert vann holdes det bakteriefritt. Et membranfilter er en akseptert mikrobiologisk barriere.

Praktisk erfaring med membrananlegg viser vesentlig redusert kjemikalieforbruk, bedre mikrobiologisk kontroll, forlenget levetid på kullfilter og bedre vannkvalitet.

Anleggene krever svært lite vedlikehold